کسانی که بیانیه های میرحسین را مسخره می کردید! حالا اگر می توانید ۲۰ نفر را به خیابان بیاورید

آقای نیک آهنگ کوثر و بقیه دور گودنشینان عزیز ! شمایی که روزتان با انتقاد و تمسخر میرحسین شب می شد . کسانی که می گفتید میرحسین هم برای مردم یکی مثل بقیه است و فقط بهانه ایست برای سرنگونی . گروهک منحوس مجاهدین خلق که از هر فرصتی برای تخریب میرحسین استفاده می کردید و مدام اعدام های سال ۶۷ را به موسوی نسبت می دادید .

حالا چرا سکوت کرده اید و چیزی نمی گویید . مگر معتقد نبودید بیانیه های میرحسین مشتی اراجیف و کاغذ پاره بی ارزش است . پس چرا هرچه در فیس بوک و بقیه شبکه ها حنجره خودتان را پاره می کنید و تاریخ و زمان معین می کنید ، نمی توانید ۲۰ نفر را هم به خیابان بیاورید ؟ سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق که تمام سعی و همتش را به کار گرفته بود تا با پوشیدن کت و دامن سبز ، به خیال خودش جنبش سبز را مصادره کند و خودش را رهبر معترضین معرفی کند ، حالا اگر می تواند فراخوان بدهد و ۱۰ نفر را به خیابان ها بیاورد .

و اما جنبش سبز و هوادارانش ،

چه بخواهیم و چه نخواهیم باید پذیرفته باشیم که جنبش سبز و پیشروی و زندگی آن بسته به حضور و آزادی میرحسین است . پس اولویت اصلی جنبش باید شکست حصر میرحسین باشد وگرنه با ادامه وضع موجود ، فقط آب در هاون می کوبیم .