میرحسین : راهپیمایی 25 خرداد فراموش نشود...

میرحسین : اوج حضور مردم راهپیمایی در 25 خرداد بود که باید تاکید و تکرار زیادی روی آن کرد و نگذاشت به فراموشی سپرده شود... باید بیشتر از این، به این واقعه و روز پرداخت  تا ماهیت مردمی و سبز این جنبش برای همگان و آیندگان روشن شود...

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید