احمقی به نام خامنه ای...


چند روزه که یه چیزی راجع به تو ذهنم رو  مشغول کرده که دوست دارم اونو با خودت در میون بزارم آقای خامنه ای. امیدوارم که از حرف من که تو به عنوان یه فتنه گر و فریب خورده می شناسی ناراحت نشی که البته اگه هم ناراحت بشی خوشحال میشم.
آقای خامنه ای ، شما که بعد از اون مراسم ساندیس خوری 9دی هر بار اومدی و گفتی جنبش سبز یا به قول خودت فتنه ، مرد و چشمش کور شد و از این حرفا، بعد از 25 بهمن و 1 اسفند چی داری واسه گفتن؟ می خوای بگی بازم یه فتنه جدید بود که کشتیمش؟ می خوای بگی همون فتنه دوباره زنده شد و کشتیمش؟ اصلا چی فکر کرده بودی که از اول گفتی جنبش مرده؟ به نظر من این حرف تو سه حالت داره : یا اینکه تو کاملاً آدم نادان و احمقی هستی و قوه تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی رو نداری و پیش خودت فکر کردی جنبش رو کشتی، یا اینکه مزدورانت اخبار دروغ بهت می رسونن و روی مغزت کار کردن که بگی جنبش مرده که در این حالت باز هم آدم احمقی هستی که دور و بریات اینجور آدمایی هستن. آخرین حالت هم اینکه خودت همه چیز رو می دونی و با این حرفا میخوای عوام فریبی کنی که در این حالت هم متأسفانه باید بگم که بسیار احمقی که هنوز مردم ایران رو نشناختی . شاید فکر کردی مردم ایران همون کور و کچل های بسیجی هستن که با چشم و دهن باز و آب جاری شده از دهنشون به خاطر لذت بردن از بیاناتت پای منبرت میشینن. باز هم باید بگم احمقی اگه اینجوری فکر کنی . اگه احمق نبودی و جلوی این کور و کچلا جو نمی گرفتت و هر دفعه از مرگ جنبش نمی گفتی و به مردم توهین نمی کردی شاید، شاید، شاید الان جای خودت و نظامت اینجا نبود. من فکر میکنم به نفع نظامته که از این به بعد مثل این چند روز که هیچی نگفتی موضع سکوت پیش بگیری تا رفتنت دیر و زود داشته باشه اما در نهایت بدون که سوخت و سوز نداره، ولی از جایی که میدونم آدم احمقی هستی، در آینده باز هم از این گستاخی ها خواهی کرد و از این اراجیف خواهی بافت و ناخواسته خودکشی خواهی کرد. فقط می مونه نتیجه ای که من از حرفای خودم می گیرم و اون اینکه تو به عنوان ولی امر همون کور و کچلا آدم فوق العاده احمقی هستی...
به امید روزی که دیگه تو رو توی ایران نبینیم، چون حکومت بر مردم دانایی مثل مردم ایران، کار آدم احمقی مثل تو نیست.
والسلام.