25 خرداد است ؛ میدانهای شهر ما را صدا می زنند؛ صدای تپش قلب جنبش به گوش می رسد ؛بله، ما زنده ایم و بیشمـــــــــار...