25 اردیبهشت ، می خواهیم بیاییم و تا خرداد هم رهبرانمان را می خواهیم

یک بار دیگر می خواهیم نشان دهیم که ما آمده ایم برای رویارویی با تو . یک بار دیگر می خواهیم نشان دهیم که ما هستیم و تا نابودی تو به این راه ادامه خواهیم داد. یک بار دیگر می خواهیم به مجید توکلی بگوییم که دانشگاه و دانشجو هنوز زنده است و ما می خواهیم تا خون در بدنمان است راهت را ادامه دهیم ای افتخار دانشجویان.
و می خواهیم که 25 اردیبهشت راآغازی بر ادامه ی اعتراضاتمان در خرداد پیش رو قرار دهیم. خردادی که همیشه پر از حادثه بوده و حادثه ی امسالش می خواهیم که آزادی رهبران در بندمان باشد.
به امید آن روز