دو آیینه / تقدیم به آغا


ای هیولای هرسناک
سایه ات را از سر آیینه ها بردار
برای شکستن آیینه
بیهوده سنگ به دست گرفته ای
هراس شبانه ی تو ،
تصویر هراسناک توست.
آیینه ها مقدسند
و در نبرد با آیینه
بی شک تو شکست خواهی خورد
آیینه را اگر بشکنی
هزار آیینه ی دیگر خواهد شد
و هزار بار تصویرت را تکرار خواهد کرد.
شکستن آیینه
در هم شکستن تصویر تو را نزدیک تر می کند.
آیینه را اگر مکدر کنی
تصویرت تا ابد مکدر خواهد شد.
چشم از این آیینه ها بردار
به خودت نگاهی کن تا در یابی
که تو از آیینه ها شکستنی تری.
                              
یار سبز