سه شنبه های خرید ، خرید کالا به کالا

آره جان عمه ات مردم در خیابان انقلاب خرید عید می کنند.
آری سه شنبه ها خرید عید می کنیم. مبادله کالا به کالاست. خون سرخ می دهیم و هفت سین سبز می خریم. جان می دهیم آزادی می خریم. باتوم می خوریم و آزادگی می خریم. البته برای گاز اشک آور هشتاد درصد تخفیف زده اند. گلوله را هم مجانی می زنند. فقط وسعمان به خرید ساندیسش نمی رسد.
تازه اگر خریدت زیاد شود، اشانتیون هم دارد. سفر بدون بلیط به هر زندانی که دلت بخواهد. کهریزک را هم که باز گشایی کردند تا جوابگوی مهمان های نوروزی امسال باشند. تا آخر تعطیلات هم مجانی آنجا می مانی. این را می گویند یک تعطیلات سبز.
چند تا از برادرانمان هم که در راه خرید عید شهید شدند.
خرید عید امسال خیلی هزینه بردار شد. برای یک چنین بهار سبزی باید هم خیلی هزینه کرد. باید دست در جیب برد و هر چه داشت در راه سبز آزادی داد. من فکر می کنم که امسال بهار مان سبزتر از بهار های دیگر است. سالی که نکوست از خرید عیدش پیداست.
پس بیایید سه شنبه های بعد با هم دست در دست هم به خرید عید برویم. چه کسی می داند؟ شاید عید امسال دست در دست هم، دور هم سفره ی هفت سینمان را در میدان آزادی پهن کردیم.
یار سبز