بیانیه ی 25 خرداد 89 / میرحسین : چشم پوشی از فجایع کهریزک و آدم کشی ها خیانت به خون شهدا و بی گناهان است

میرحسین بیانیه ی 18 : به یقین فجایع کهریزک و آدم کشی های روزهای ۲۵  و ۳۰  خرداد و عاشورای حسینی از خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد و نباید هم پاک شود که خیانت به خون شهدا و بی گناهان است. ما چگونه می توانیم تیرهای مستقیم به مردم و زیر کردن آنها توسط ماشین پلیس را از یاد ببریم.