نمیدانم پس از مرگت چه خواهی شد / تقدیم به ...

نمی دانم
نمیدانم پس از مرگت چه خواهی شد
ولی من بی شک آگاهم
همین که چشم بر هم بگذاری
در آن سوی پل مرگ
ندا و علی سهراب را
با روحی آرام قلبی نا آرام خواهی دید
که این است توشه ی اعمال ننگینت
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامت چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم که از خاک سیاهت پیکری سازند
و در میدان شهر اندازند
که خاکت عبرتی باشد
برای اهل این دنیا

یارسبز